Lietošanas Noteikumi

Lai apmeklētu SIA Master Optika, reģistrācijas numurs 41503072745, (turpmāk – Master Optika) e- veikalu interneta vietnē  www.masteroptika.lv un /vai veiktu tajā pirkumus, lūdzu iepazīstieties un akceptējiet zemāk pievienoto Master Optikas piedāvāto pirkuma noteikumu kopumu (turpmāk – Noteikumi): 

 1. Vispārīgie noteikumi
  • Master Optika piedāvā pārdot preces, kas izvietotas Master Optikas e- veikalā vietnē masteroptika.lv(turpmāk – e- veikals) un Pircējs pērk un pieņem preci atbilstoši e- veikalā veiktajā pasūtījumā norādītajam preču klāstam (turpmāk – pasūtījums). Īpašuma tiesības uz preci pāriet pircējam dienā, kad ir izpildīti abi tālākminētie nosacījumi- prece ir saņemta un par to ir veikta apmaksa pilnā apmērā.  
  • Ja preču pirkuma līgums (pasūtījums) tiek noslēgts e- veikalā, starp Master Optika un pircēju tiek noslēgts distances līgums. Tiesības un pienākumi, kas izriet no distances līguma, attiecināmi uz pircēju, kurš saskaņā ar normatīvajiem aktiem atzīstams par patērētāju (fiziska persona, kura iegādājas preci nolūkam, kas nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību).
  • Reģistrējoties e- veikalā un piekrītot šiem Noteikumiem, pircējs apstiprina, ka ir pilngadīga rīcībspējīga persona vai tam ir vecāku vai aizbildņu piekrišana (ja pircējs ir nepilngadīga persona vecumā no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem). Ja pircējs ir juridiska persona, tās vārdā rīkojas atbilstoši pilnvarota persona.
  • Pircējam ir pienākums veicot pirkumus sniegt pareizu un pietiekamu informāciju par sevi, ieskaitot savu patieso vārdu, tālruni, e-pastu un citu nepieciešamo informāciju.
  • Pircējs apliecina, ka lietos e- veikalu ievērojot normatīvo aktu prasības. Jebkāda Noteikumu vai normatīvo aktu pārkāpuma gadījumā Master Optika ir tiesības nekavējoties atkāpties no preces pirkuma līguma un/vai liegt pircējam e- veikala lietošanu.
 2. Cena un norēķinu kārtība
  • E- veikalā visas preču cenas ir norādītas kopā ar pievienotās vērtības nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. Pircējs, atbilstoši pasūtījuma veidlapai apstiprinot pasūtījumu, piekrīt preces cenas apmaksai, kāda tā ir norādīta pasūtījuma veikšanas brīdī.
  • Ja prece tiek piedāvāta par īpašā piedāvājuma cenu (akcijas cenu), tad minētais piedāvājums ir spēkā laika posmā, kas norādīts pie preces.
  • Papildu preces cenai pircējs apmaksā preces piegādes izdevumus, ja konkrētajam piegādes veidam tiek piemērota maksa. Pircējs, apstiprinot pasūtījumu, piekrīt  tajā norādīto piegādes izmaksu apmēram  un apmaksai. Pircējam ir pienākums segt piegādes izdevumus pilnā apmērā arī gadījumā, ja pasūtījums nav piegādāts (nodots) pircējam tā vainas (t.sk., neatrašanās saskaņotajā vietā / laikā) dēļ, kā arī atkārtotas piegādes izdevumus, ja par tādu puses ir vienojušās. 
  • Apmaksāt pasūtījumu un piegādes izmaksas ir iespējams šādos veidos:

kredīt vai debet karte: Visa, MasterCard, Visa Debit un Visa Electron 

Norēķinus var veikt tikai vienā maksājumā.

 • Pasūtījuma apmaksu apliecina maksājumu apliecinošs dokuments- maksājuma uzdevums. Ja pircējs veic apmaksu ar bankas pārskaitījumu, tad par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad maksājums saņemts Master Optikas norēķinu kontā. 
 1. Pasūtījuma izpilde.
  • Piegādi nodrošina Omniva uz Jūsu tuvāko pakomātu.
   Piegādes laiks 2-3 darba dienas.
  • Bezmaksas saņemšana Master Optikas salonā:

Rīgas iela 24, Daugavpils, LV-5401, Latvija

 • Pircējam ir pienākums būt sasniedzamam uz pasūtījumā norādīto tālruņa numuru un/vai e-pastu, lai laicīgi izņēmt pasūtījumu, lai vienotos ar pasūtījuma piegādātāju par piegādes detaļām un citiem jautājumiem pasūtījuma izpildei.
 • Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu, ja prece pircējam nodota Master Optikas veikalā, Rigas 24 ielā, Daugavpilī, pārliecinoties par personas identitāti saskaņā ar personu apliecinošu dokumentu (pasi, ID karti), un par preces piegādi abpusēji parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts. 
 • Ja prece tiek piegādāta izmantojot pakomātu/paku skapi, pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu brīdī, kad pircējs ir izņēmis preci no pakomāta/paku skapja, izmantojot saņemto piegādes paziņojumu īsziņas un/vai e-pasta veidā ar pakomāta/paku skapja durvju atvēršanas kodu. 
 • Ja pircējs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas preces, kuras piegādā atsevišķi vai, ja pircējam tiek piegādāta prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām,  pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad pircējs atbilstoši izvēlētajam piegādes veidam ir saņēmis pēdējo preci. 
 • Ja puses nevienojas citādi, Master Optika vienpusēji ir tiesības atkāpties no pasūtījuma izpildes šādos gadījumos:
 1. pircējs šajos Noteikumos paredzētajā termiņā nav saņēmis preci vai piegāde nav veikta Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ;
  2.  pircējs neierodas saskaņotā piegādes laikā un/vai vietā, 
  3. nav iespējams pircēju identificēt.
 1. Preces pasūtīšana un piegāde
  • Lai veiktu pasūtījumu, pircējs, kurš piekritis šiem Noteikumiem, aizpilda pasūtījuma veidlapu e- veikala interneta vietnē un to akceptē, nospiežot pogu ar attiecīgu norādi. Pasūtījuma apstiprinājums ietver pircēja pienākumu veikt samaksu. Master Optika pēc pircēja pasūtījuma saņemšanas nosūta apstiprinājumu par pasūtījuma spēkā stāšanos un izpildi. Pasūtījums ir spēkā līdz tā izpildei vai līdz brīdim, kad kāda no pusēm no tā atkāpjas šajos Noteikumos paredzētajos gadījumos. 
  • Pasūtījuma piegāde tiek veikta pircēja izvēlētajā veidā, pēc pasūtījuma un piegādes izdevumu (ja tādi radušies) apmaksas. Master Optika  pēc maksājumu saņemšanas informē pircēju par pasūtījuma gatavību piegādei, nosūtot ziņu uz pasūtījumā norādīto e- pasta adresi vai tālruņa numuru, vai nepieciešamības gadījumā zvanot.
  • Prece tiek piegādāta ražotāja iepakojumā. Ja Prece tiek saņemta Master Optikas veikalā, abu pušu klātbūtnē tiek pārbaudīts, vai nav konstatējami preces vai tās iesaiņojuma defekti.
 2. Preces lietošana un kvalitāte
  • Pircējam ir pienākums pirms preces lietošanas uzsākšanas rūpīgi izlasīt preces lietošanas instrukciju un preci lietot tikai saskaņā ar ražotāja norādījumiem, atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem. 
  • Master Optika garantē pārdodamās preces atbilstību ražotāja garantijām un standartiem. Preces vizuālais attēlojums e- veikalā ir vienīgi informatīvs un var atšķirties dabā. 
  • Preces garantijas termiņu nosaka ražotājs. Garantijas termiņš neietekmē normatīvajos aktos noteiktās tiesības.
  • Pircējam ir tiesības iesniegt prasījuma pieteikumu par iegādātas preces defektu, vēršoties pie Master Optikas. Pēc pieteikuma saņemšanas prece tiek nosūtīta diagnostikas veikšanai ražotāju sertificētā servisa centrā. Master Optika pieņem lēmumu par pieteikto prasījuma pieteikumu pēc ražotāja sertificēta servisa centra slēdziena saņemšanas.  
  • Prasījuma pieteikumus par preces atbilstību līguma noteikumiem Master Optika izskata Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajā kārtībā. Ja pircējs nav atzīstams par patērētāju, klienta pieteikumu par preces neatbilstību izskata saskaņā ar noslēgto līgumu un atbilde pircējam tiek sniegta 30 (trīsdesmit) dienu laikā.
  • Master Optikas saistības neattiecas uz defektiem, kas radušies preces nepareizas lietošanas, transportēšanas un/vai glabāšanas rezultātā, kā arī attiecībā uz normālu preces nolietojumu tās ekspluatācijas gaitā. 
 3. Pušu saistības un citi noteikumi
  • Pircējs var iesniegt iebildumu par preces pirkuma darījumu elektroniskā veidā, nosūtot uz e-pasta adresi master-optika@inbox.lv. Master Optika e-pasta vēstules veidā ne vēlāk kā 30 (dienu) laikā sniedz atbildi uz pircēja iebildumu. Strīdi par saistību izpildi tiek risināti sarunu ceļā.
 4. Atteikuma tiesības
  • Pircējam, kurš saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir uzskatāms par patērētāju (fiziska persona), atbilstoši normatīvajiem aktiem 14 dienu laikā no preces piegādes, ir tiesības īstenot atteikuma tiesības. Preces piegādes brīdis atbilst Noteikumos noteiktajam pasūtījuma izpildes brīdim, un tas ir atkarīgs no izvēlētā preces saņemšanas veida. Atteikuma tiesības nav izmantojamas pirkumiem, kas nav noslēgti distances veidā. 
  • Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā pircējam ir pienākums atgriezt e- veikalā iegādāto preci Master Optikai, sedzot izmaksas, kas saistītas ar preces atgriešanu. 
  • Ievērojot 2014. gada 20. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.5. punktā noteikto kārtību higiēnas un veselības apsvērumu dēļ, 14 dienu atteikuma tiesības nav attiecināmas uz higiēnas precēm, ja ir atvērts preces iepakojums.
  • Ja iegādājoties preci kopā ar to ir saņemta dāvana, atgriežot preci, Pircējam ir pienākums 10 dienu laikā atgriezt arī saņemto dāvanu. Pretējā gadījumā Master Optika var vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par zaudējumu piedziņu.
  • Ja Master Optika konstatē, ka iegādājoties Preces, Pircējs viena mēneša periodā ir izmantojis normatīvajos aktos noteiktās 14 dienu atteikuma tiesības divas reizes, Master Optika patur tiesības atteikt Pircējam noformēt jaunu pasūtījumu izmantojot distances saziņas līdzekļus.
  • Pircējam piešķirtais atlaižu kods ir paredzēts vienreizējam pirkumam Master Optikas e-veikalā, un gadījumā, ja iegādātā prece jebkādu iemeslu dēļ tiek atgriezta Pārdevējam, jauns atlaižu kods piešķirts netiek. 
 5. Personu datu apstrāde

Master Optika apstrādā Pircēja personas datus saskaņā ar [url=https://www.masteroptika.lv/pages/privatuma-politika]Privatuma politika[/url]

 • Ņemot vērā to, ka Privatuma politika ir norādīti svarīgi Noteikumu nosacījumi, iesakām Pircējam rūpīgi izlasīt tos un pārliecināties, ka visi Privatuma politikanoteikumi tam ir saprotami un pieņemami.
 • Pircējs ir informēts, ka, izmantojot e- veikala pakalpojumus, tiek veikta Pircēja fizisko personu datu apstrāde. Pircēja personas datu apstrāde tiek veikta  pasūtījuma (līguma) noslēgšanas un izpildes vajadzībām: Pircēja maksātspējas pārbaudei, Preces piegādes nodrošināšanai, maksājumu apstrādei. 
 • Tāpat Pircēja dati tiek apstrādāti Master Optika leģitīmo interešu nodrošināšanai, tostarp,  pircēju datubāzes veidošanai, statistikas veidošanai, Pircēju informēšanai par e-veikala jaunumiem, preču un pakalpojumu uzlabošanai, klienta aprūpes saziņas nodrošināšanai, kredītriska pārvaldībai utt. Iegādājoties pirkuma apdrošināšanas pakalpojumu vai pagarināto garantiju, Jūsu personas datus kā pārzinis apstrādās apdrošināšanas un/vai pagarinātās garantijas pakalpojuma sniedzējs. 
 • Informācija par Pircēja kredītspēju no ārpustiesas parādu atgūšanas pakalpojumu datubāzēm tiek iegūta tikai ar Pircēja piekrišanu.
 • Pircējs ir informēts, ka Master Optika ir tiesības nodot trešajām personām no pirkuma izrietošā parāda, piedziņas tiesības un Pircēja datus, kas nepieciešami piedziņas veikšanai.
 • Master Optika saziņai ar pircēju izmanto e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru, ko pircējs norādījis reģistrējoties e- veikalā.  Visi paziņojumi, kas pircējam tiek piegādāti uz pasūtījumā norādītu e-pasta adresi un telefona numuru, uzskatāmi par saņemtiem. 
 • Apmeklējot e- veikalu, reģistrējoties un/vai veicot pasūtījumus tajā, pircējs piekrīt šiem Noteikumiem, ieskaitot tos, uz kuriem šeit ir publicētas atsauces saišu veidā. Jebkuri jauni pakalpojumi un Interneta veikala funkcionalitātes, attiecas šiem Noteikumiem. Master Optikai ir tiesības grozīt šos Noteikumus jebkurā laikā, publicējot šajā vietnē, un pircējam ir pienākums izskatīt Noteikumus pirms Interneta veikala lietošanas, reģistrēšanās un/vai pasūtījuma veikšanas. Interneta veikala  lietošana, reģistrēšanās un/vai pasūtījuma veikšana pēc jebkādu Noteikumu izmaiņu publicēšanas kalpo kā pircēja piekrišana šiem grozījumiem. 

Master Optikas Interneta veikala  e-pasta adrese- master-optika@inbox.lv